در واحد بارگیری عملیات توزین و بارگیری فرآورده‌های قیر به شكل مظروف و غیر مظروف طبق حواله‌های صادره از مدیریت بازرگانی و فروش شركت عایق اصفهان با رعایت الزامات مدیریت زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و كیفیت انجام می‌پذیرد. واحد بارگیری مشتمل بر پنج قسمت صدور حواله، نوبت نویسی، مخازن ذخیره‌سازی، بارگیری انواع قیر مظروف و غیر مظروف و توزین است. قسمت توزین شامل  دستگاه 60 تُنی است و كالیبراسیون و تنظیمات باسكول‌ها طبق برنامه زمان‌بندی شده توسط اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان انجام می‌گیرد. در قسمت بارگیری قیر غیرمظروف امكانات بارگیری 4 تانكر بطور همزمان وجود داردكه در مجموع روزانه بیش از 1000 تن انواع قیر بصورت فلّه‌ای را می‌توان بارگیری نمود. در حال حاضر این شركت با دارا بودن 3 مخزن با مجموع گنجایش 66000 بشكه و با ظرفیت‌های مختلف، محصولات متنوع تولیدی قیر خود را جهت عرضه به مشتریان نگهداری می‌كند.