• آقای امید ناصح

  مدیر عامل

 • آقای سیروس مختاری

  رئیس هیئت مدیره

 • آقای بهروز مختاری

  عضو هیئت مدیره

 • آقای مسعود مختاری

  نایب رئیس هیئت مدیره