قیرهای دمیده
40/50 , 60/70 , 85/100 , 120/150 , 180/200 , 200/300
قیر 40/50
قیری است كه از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وكیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر كه از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین 40 تا 50 باشد و عمده ترین كاربرد آن در مناطق گرمسیری می باشد

قیر 60/70
قیری است كه از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وكیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر كه از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین 60 تا 70 باشد و عمده ترین كاربرد  آن در مناطق معتدل می باشد

قیر 85/100
قیری است كه از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وكیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر كه از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین85 تا 100 باشد و عمده ترین كاربرد آن در مناطق سردسیر می باشد.


قیرهای طبقه بندی عملكردی (PG)
هدف از تولید قیر با طبق بندی عملكردی (PG) با در نظر گرفتن كاربرد آن بر اساس شرایط محیطی ، اثرات آب و هوایی ، ساخت و ساز ، اعمال بار در دوران اجراء و بهره برداری و میزان ترافیك می باشد.

گریدهای تولیدی :

تولید سایر قیرهای PG اصلاح شده بنا به درخواست مشتری